🔥اعتراف به افسانه‌ای و نادرستی داستان و ایرانی کشی یهودیان🔥.. 💡 kheradgan

🔥اعتراف #دانشنامه_جهانی_یهود به افسانه ای و نادرستی داستان #استر و ایرانی کشی یهودیان🔥

در مورد جشن #پوریم، افسانه استر و اسطوره های ایران ستیزانه مطالعه نمایید:👇👇

💡 kheradgan.ir/?p=19674