جالب است بدانید اولین فردى که صفر را اختراع و وارد اعداد کرد و براى آن اعمال ریاضى را تعریف کرد خوارزمى بود!

جالب است بدانيد اولين فردى كه صفر را اختراع و وارد اعداد كرد و براى آن اعمال رياضى را تعريف كرد خوارزمى بود!
خوارزمى را پدر جبر ميدانند و همچنين سده نهم ميلادى را «عصر خوارزمى» مينامند!

🌍 @Official_history