اولین مسلسل ایران را مظفرالدین شاه از روسیه واردکرد که مسلسل ماکزیم یا شصت‌تیر نام داشت

اولین مسلسل ایران را مظفرالدین شاه از روسیه واردکرد که مسلسل ماکزیم یا شصت‌تیر نام داشت

عکس پایین رضاخان جوان درحال آموزش کاربا این مسلسل است.
او چندی بعد به رضاخان شصت‌تیر معروف شد


🌍 @Official_history