✍ستایش فردوسی بزرگ از شاهپور دوم برای سرکوب کردن تازیان متجاوز:.. عرابی ذوالاکتاف کردش لقب

✍ستایش فردوسی بزرگ از شاهپور دوم برای سرکوب کردن تازیان متجاوز :

عرابی ذوالاکتاف کردش لقب
چو از مهره بگشاد کتف عرب

و از آنجا شد سوی پارس باز
جهانی همه برد پیشش نماز

🌍 @Official_history