🌹نیایش نوروزی.. 🌹نوروز ۲۵۷۸ خجسته باد. پیشاپیش سالی نیک و شاد برای همه از خدای بزرگ آرزومندم

🌹نیایش نوروزی

🌹نوروز 2578 خجسته باد
پیشاپیش سالی نیک و شاد برای همه از خدای بزرگ آرزومندم

پیروز باشید و مانا 🌹🌹🌹

🌍 @Official_history