🔥 ریشه اساطیری هفت سین 🔥.. 👈 برپایی هفت روییدنی پس از پیروزی جمشید بر اهریمن

🔥 ریشه اساطیری هفت سین 🔥

👈 برپایی هفت روییدنی پس از پیروزی جمشید بر اهریمن

نوشتار را بخوانید: kheradgan.ir/?p=19658

🌱 نوروزتان پیروز

🌍 @Official_history