از ستاد بحران و هواشناسی گفته‌اند ما هشدار دادیم شیراز سیل میاید ولی نتوانستیم جلوی ورود مردم رو بگیریم!

از ستاد بحران و هواشناسی گفته اند ما هشدار دادیم شیراز سیل میاید ولی نتوانستیم جلوی ورود مردم رو بگیریم!
جا دارد یادی کنیم از 7آبان (روز بزرگداشت کوروش) از همه جا جلوی مردم رو گرفتند حتی نگذاشتند یک دوچرخه وارد پاسارگاد بشه چطوری وقتی میدانند که جان مردم در خطر است نمیتوانند جلو مردم رو بگیریند؟

🌍 @Official_history