کنت گوبینو در کتاب سه سال در آسیا در مورد رشوه گیری زمامداران ایران در دوره قاجاریه چنین مینویسد:

کنت گوبینو در کتاب سه سال در آسیا در مورد رشوه گیری زمامداران ایران در دوره قاجاریه چنین مینویسد:

«یکی از عیوب، بلکه از بلاهایی که در ایران ریشه دوانیده و قطع ریشه ی آن نیز بسیار مشکل و بلکه محال است، رشوه گیری است. این امر به قدری رایج است که از شاه گرفته تا آخرین مامور جزء دولت رشوه میگیرد...!
و در عین حال هیچکس هم صدایش در نمی آید.
گویی تمام ماموران و مستخدمین ایران از بالا تا پایین،هم پیمان شده اند تا موضوع را مسکوت بگذارند»!

🌍 @Official_history