اگر علوم و فرهنگ ملل دیگر و بخصوص ملت ایران را که بعد از اسلام وارد جهان عرب شد، از اعراب بگیرند فقط عرب میماند و شترش!

اگر علوم و فرهنگ ملل دیگر و بخصوص ملت ایران را که بعد از اسلام وارد جهان عرب شد، از اعراب بگیرند فقط عرب میماند و شترش!

🖊 ارنست رنان دانشمند فرانسوی

🌍 @Official_history