آگهی زده «آی پادم» گم شده، هرکی پیدا کنه بهم زنگ بزنه ۵۰ دلار مژدگونی می‌دم

 آگهی زده «آی پادم» گم شده، هرکی پیدا کنه بهم زنگ بزنه ۵۰ دلار مژدگونی می‌دم

#زنگ_تفریح

آگهی زده « آی پادم » گم شده ، هرکی پیدا کنه بهم زنگ بزنه ۵۰ دلار مژدگونی می دم
یکی کنارش آگهی زده من ۵۱ دلار میدم .😂

🎓 @PhdHi