فردای روزیکه بچه ش به دنیا اومده امتحان دکترا داره.. 🎓

فردای روزیکه بچه ش به دنیا اومده امتحان دکترا داره.. 🎓

فردای روزیکه بچه ش به دنیا اومده امتحان دکترا داره

همسرش اینو منتشر کرده و نوشته بعضی کارها فقط از یک زن قوی برمیاد👌🏻

🎓 @PhdHi