🔴 مهلت مجدد ثبت نام بن کارت‌های دانشجویی نمایشگاه کتاب امروز به پایان می‌رسد/ ثبت نام بیش از ۸۰ هزار نفر

🔴 مهلت مجدد ثبت نام بن کارت‌های دانشجویی نمایشگاه کتاب امروز به پایان می‌رسد/ ثبت نام بیش از ۸۰ هزار نفر

🔴 مهلت مجدد ثبت نام بن کارت‌های دانشجویی نمایشگاه کتاب امروز به پایان می‌رسد/ ثبت نام بیش از ۸۰ هزار نفر

🎓 @PhdHi