🔴 ۶ روز تا آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون ارشد پزشکی

🔴 ۶ روز تا آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون ارشد پزشکی

🔴 6 روز تا آغاز مهلت مجدد ثبت‌نام آزمون ارشد پزشکی

🔸 مرکز سنجش آموزش پزشکی کشور از 26 تا 28 فروردین مهلتی برای ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد رشته‌های گروه پزشکی 98 در نظر گرفته است.

🎓 @PhdHi