🔴 دانشجویان دانشگاه‌ آزاد، غیرانتفاعی و علمی_کاربردی مطابق نیمسال جاری جهت دریافت وام شهریه به بانک طرف تعهد صندوق رفاه وزارت علوم

🔴 دانشجویان دانشگاه‌ آزاد، غیرانتفاعی و علمی_کاربردی مطابق نیمسال جاری جهت دریافت وام شهریه به بانک طرف تعهد صندوق رفاه وزارت علوم معرفی و صرفاً از طریق این بانک وام شهریه را دریافت می‌کنند.

🔸 دانشجویان متقاضی وام دانشجویی که تاکنون وامی از صندوق رفاه دانشجویان أخذ نکرده‌اند با مراجعه به دانشگاه خود باید برای ثبت نام وام دانشجویی اقدام کنند. همچنین دانشجویانی که در گذشته وام دانشجویی أخذ کرده‌اند نیز با مراجعه به پورتال صندوق رفاه دانشجویان می‌توانند جهت ثبت نام وام دانشجویی اقدام کنند. همچنین پرداخت وام به دانشجویان تا یک ترم اضافه بلامانع است.

🎓 @PhdHi