⁠⁣🔻 اطلاعیه جدید امور دانشجویان در خصوص تایید مدارک دانشجویان وزارت علوم جهت ترجمه رسمی

⁠⁣🔻 اطلاعیه جدید امور دانشجویان در خصوص تایید مدارک دانشجویان وزارت علوم جهت ترجمه رسمی

🔹بدینوسیله به اطلاع متقاضیان محترم می رساند:

از روز شنبه مورخ 1398/01/24 افرادی که از طریق سامانه سجاد (portal.saorg.ir) جهت تایید مدارک خود برای ترجمه اقدام نمــوده اند و موفــق به دریافت کد صحت شده اند، نیازی به مراجعه حضوری و دریافت مهر و امضای اداره کل دانشجویان داخل جهت ترجمه ندارند.

لذا این افراد می توانند با در دست داشتن اصل مدارک و کد صحت صادر شده در سامانه، نسبت به ترجمه از طریق دفاتر دارالترجمه رسمی و دریافت تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه اقدام نمایند.

شایان ذکر است مدارک تحصیلی که از طریق سامانه قبلی (خدمات آموزشی(mad.saorg.ir به تایید رسیده است،می توانند از شنبه تا چهار شنبه ساعت 8 الی 12 جهت دریافت مهر و امضای این اداره کل مراجعه یا از طریق پست اقدام نمایند.

🎓 @PhdHi