هم‌اکنون بالغ‌بر ۲ هزار و ۸۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در کشور فعال است که عمدتا شامل مراکز کوچک می‌باشند …وزیر علوم:

هم‌اکنون بالغ‌بر ۲ هزار و ۸۵۰ دانشگاه و موسسه آموزش عالی در کشور فعال است که عمدتاً شامل مراکز کوچک می‌باشند.

وزیر علوم:
▫️کشور ما در حال حاضر به این تعداد موسسه و مرکز آموزش عالی نیاز ندارد و باید وضعیت آموزش عالی کشور سروسامان پیدا کند.

🎓 @PhdHi