🔴 نتایج آزمون Ept فروردین ماه ۹۸ دانشگاه آزاد اعلام شد.. iau

🔴 نتایج آزمون Ept فروردین ماه ۹۸ دانشگاه آزاد اعلام شد.. iau

🔴 نتایج آزمون Ept فروردین ماه 98 دانشگاه آزاد اعلام شد

🔸 کلیه داوطلبان می توانند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش و پذیرش به نشانی English.iau.ac.ir/ept از نتیجه این آزمون آگاهی یابند.

🎓 @PhdHi