🔴 معاون آموزشی وزیر علوم: امکان تغییر زمان پایان ترم‌ها تنها برای دانشگاه‌های سیل زده وجود دارد …🎓

🔴 معاون آموزشی وزیر علوم: امکان تغییر زمان پایان ترم‌ها تنها برای دانشگاه‌های سیل زده وجود دارد …🎓

🔴 معاون آموزشی وزیر علوم : امکان تغییر زمان پایان ترم ها تنها برای دانشگاه‌های سیل زده وجود دارد.

🎓 @PhdHi