🔴 ثبت نام بن‌کارت خرید کتاب، از ساعت ۸ صبح فردا سه‌شنبه ۲۰ فروردین آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ فروردین ادامه

🔴 ثبت نام بن‌کارت خرید کتاب، از ساعت ۸ صبح فردا سه‌شنبه ۲۰ فروردین آغاز می‌شود و فرصت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ فروردین ادامه

🔴 ثبت نام بن‌کارت خرید کتاب، از ساعت ۸ صبح فردا سه‌شنبه ۲۰ فروردین آغاز می شود و فرصت ثبت نام تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۲۴ فروردین ادامه دارد.

🎓 @PhdHi