طبیعت روستای کدیر. از توابع کجور. شهرستان نوشهر

طبیعت روستای کدیر. از توابع کجور. شهرستان نوشهر
عکس از محمد نجفی