از ۳ ونیم سالگی ۲۰۰ هزار بطری را برای نجات اقیانوس‌ها بازیافت کرده و ۱۰ هزار دلار درآورده!

از 3 ونیم سالگی 200 هزار بطری را برای نجات اقیانوس ها بازیافت کرده و 10 هزار دلار درآورده ! ببینید چقدر آگاهی داره نسبت به ضرورت بازیافت بطری ها و چه دقیق استدلال می کند!

⚠️ آموزش محیط زیستی...