در استرالیا جهت جلوگیری از ورود زباله به دریا از طریق ‎فاضلاب شهری، توری‌های مخصوصی بر روی لوله‌های اصلی انتقال فاضلاب نصب کرده‌ان

در استرالیا جهت جلوگیری از ورود زباله به دریا از طریق ‎فاضلاب شهری، توری‌های مخصوصی بر روی لوله‌های اصلی انتقال فاضلاب نصب کرده‌اند.یک راهکار ساده هم برای بازیافت و هم برای جلوگیری از گسترش آلودگی آب