اعتراض مردم چهارگنبد سیرجان کرمان به آلودگیهای معدن مس چهارگنبد

اعتراض مردم چهارگنبد سیرجان کرمان به آلودگیهای معدن مس چهارگنبد.آلودگیهای زیست محیطی این معدن زندگی مردم و محیط زیست منطقه را تهدید جدی میکند.