رانش ادامه دار زمین در جاده کسلیان سوادکوه

رانش ادامه دار زمین در جاده کسلیان سوادکوه

🔺نکته قابل تأمل در تصویر زباله هایی هست که در این مکان دپو شده است
کاری به مسائل علمی و تخصصی نداریم اما این تصویر به نوعی گفتگوی طبیعت با کنش های انسانی را به رخ می کشد
واقعا به کجا چنین شتابان
وقتش نیست که به خودمون بیاییم و اصلاح کنش ها را در دستور کار قرار دهیم