🔴 بعد از سیل در مناطق شمالی گزارشات متعددی از حضور مار در منازل مسکونی داشتیم

🔴 بعد از سیل در مناطق شمالی گزارشات متعددی از حضور مار در منازل مسکونی داشتیم.
لطفا این ویدیو را برای جلوگیری از کشته شدن مارها و آسیب های انسانی نشر بدهید، ضمن اینکه مارهای آبی وابسته به محیط آبی اند (آب شیرین) و از ماهی ها، دوزیستان و سایر آبزیان تغذیه می کنند.
این مارها غیرسمی بوده و هیچگونه خطری از ناحیه آنها متوجه انسان نیست !