سازمان بهداشت جهانی، نقشه توزیع خطر سیل در ایران را منتشر کرد …▫️خطر سیل در مناطق سبز رنگ خیلی کم ارزیابی شده اما مناطق قرمز رنگ،

سازمان بهداشت جهانی، نقشه توزیع خطر سیل در ایران را منتشر کرد.

▫️خطر سیل در مناطق سبز رنگ خیلی کم ارزیابی شده اما مناطق قرمز رنگ، استانهای پرریسک هستند.