تلنگر. و هر کس با آفریدن راه چارۀ خود در حقیقت خود را می‌آفریند

تلنگر. پیش از این هنگامی که می‌گفتم راه چاره را باید انتخاب کرد گفته‌ام ناقص بود: راه چاره را نباید و نمی‌توان "انتخاب" کرد، راه چاره را باید اختراع کرد، باید آفرید. و هر کس با آفریدن راه چارۀ خود در حقیقت خود را می‌آفریند. انسان هر روز باید خود را بیافریند. ژان پل سارتر@zistbomeshomal