‎دقایقی در زندگی روزانه ما وجود دارد که اگر به آن بیشتر توجه کنیم شاید شرمنده آیندگان نباشیم

‎دقایقی در زندگی روزانه ما وجود دارد که اگر به آن بیشتر توجه کنیم شاید شرمنده آیندگان نباشیم
بهتر است مصرف بهینه آب را تمرین‌کنیم🙏