شکار نامتعارف پرندگان مساله‌ای جدی در رابطه با حیات وحش ایران است

شکار نامتعارف پرندگان مساله ای جدی در رابطه با حیات وحش ایران است.وقتی شکار بعنوان شغل درآید نتیجه اش کشتار فزاینده برای کسب درامد بیشتر است.جایگزینی این مشاغل فصلی توسط دولت ضروری است.