توسعه فرهنگی باید مبنای برنامه‌های توسعه قرار گیرد. ایرانیان قشنگ حرف میزنند و بد عمل میکنند

توسعه فرهنگی باید مبنای برنامه های توسعه قرار گیرد.ایرانیان قشنگ حرف میزنند و بد عمل میکنند.فکر و شخصیت ما با هم تعارض دارد.باید شخصیت و منش توسعه گرا پیدا کنیم.وگرنه از پس زباله هم بر نمیایم چ رسد به