⁉️ما ایرانیان چندبرابر استاندارد، انرژی مصرف میکنیم. جالب است غرب را جوامع مصرفی مینامیم

⁉️ما ایرانیان چندبرابر استاندارد،انرژی مصرف میکنیم
⚠️۶برابر بنزین،٣برابر گاز وبرق و٢برابر سرانه جهان آب مصرف میکنیم
جالب است غرب را جوامع مصرفی مینامیم
نجات محیط زیست عزم ملی میطلبد[email protected]