شاید من بهتر از هر کسی بدانم که چرا انسان تنها موجودی است که می‌خندد: تنها اوست که آن قدر عمیق رنج می‌برد که ناچار شده است خنده را

شاید من بهتر از هر کسی بدانم که چرا انسان تنها موجودی است که می خندد: تنها اوست که آن قدر عمیق رنج می برد که ناچار شده است خنده را ابداع کند.

اراده‌ی قدرت
#فریدریش_نیچه