سد زاینده رود از دیروز تا امروز (از چپ به راست) دیگه چطور باید گفت که بحران آب جدی است

سد زاینده رود از دیروز تا امروز(از چپ به راست) دیگه چطور باید گفت که بحران آب جدی است.همه جای دنیا دنبال سازوکار برای کاهش مصرف آب هستند.بهتره ما هم تا دیر نشده به خودآئیم@zistbomeshomal