اینجا ساحل تالش …ساحلی مثل همه سواحل نازیبای شمال ایران …زباله …برداشت غیر قانونی شن و ماسه

اینجا ساحل تالش...ساحلی مثل همه سواحل نازیبای شمال ایران...زباله...برداشت غیر قانونی شن و ماسه..ناامنی...اینا هم به هیچ دولتی ربط ندارد..مقصر ما مردم هستیم که اتفاقا دولت رو هم یه طوری اداره می کنیم..