این پوکه یعنی چند پرنده ب خونه برنگشته …اخه اینا هم مثل بمبهای خوشه‌ای صدتا ساچمه توشه ک هر ساچمه میتونه‌ی پرنده رو بکشه

این پوکه یعنی چند پرنده ب خونه برنگشته...اخه اینا هم مثل بمبهای خوشه ای صدتا ساچمه توشه ک هر ساچمه میتونه ی پرنده رو بکشه.جایگزینی مشاغل فصلی مثل شکار ضروریست[email protected]