طرح تپش تفکیک زباله کاری جالب از شهرداری ساری که هم در تفکیک زباله موثر بوده و هم در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درباره تفکیک زباله

طرح تپش تفکیک زباله کاری جالب از شهرداری ساری که هم در تفکیک زباله موثر بوده و هم در فرهنگ سازی و اطلاع رسانی درباره تفکیک زباله.گامی درجهت بالا بردن شعور زیست محیطی. عکس از خشنود
@zistbomeshomal