🔴.۱_ایران، دریاچه ارومیه.۲_ترکیه، دریاچه وان.۳_عراق، دریاچه ثرثار.۴_ارمنستان، دریاچه سوان

🔴
1_ایران،دریاچه ارومیه
2_ترکیه،دریاچه وان
3_عراق،دریاچه ثَرثار
4_ارمنستان،دریاچه سِوان
همه دریک اقلیم!!!
این تصویر کارنامه مسئولان محیط زیست ما را نشان میدهد نه پدیده های طبیعی!!
@zistbomeshomal