خواستن توانستن است👌.. شهروند هلندی:

خواستن توانستن است👌

شهروند هلندی:

♦️خیلی‌ها به اشتباه فکر می‌کنند که ما همیشه دوچرخه‌سوار بوده‌ایم .
خیر! ما هم یه زمانی در همان شرایطی بودیم که شما هستید؛ ترافیک، آلودگی‌هوا، آلودگی صوتی، تصادفات