نا غم بز دارنه نا غصه بزغاله

نا غم بز دارنه نا غصه بزغاله