چمن. روستای لرگان. بخش کجور

چمن. روستای لرگان. بخش کجور. شهرستان نوشهر
عکس از وحید جان محمدی