با نصب پنل‌های خورشیدی بر روی کانال کشاورزی گجرات هند، ضمن تولید یک مگاوات برق در کیلومترمربع، از تبخیر ۱۰ میلیون لیتر آب در سال ج

با نصب پنل‌های خورشیدی بر روی کانال کشاورزی گجرات هند، ضمن تولید یک مگاوات برق در کیلومترمربع، از تبخیر ۱۰ میلیون لیتر آب در سال جلوگیری می‌شود بجای انتقال آب بین حوزه ای باید کارهای خلاقانه انجام داد