این گروه تلگرامی جهت رسیدن به اهداف زیر طراحی گردید

این گروه تلگرامی جهت رسیدن به اهداف زیر طراحی گردید.از همه عزیزانی که دغدغه زیست محیطی دارند تقاضا داریم در جهت رسیدن به این اهداف ما را یاری کنند.
1-اطلاع رسانی در رابطه زیست بوم منطقه شیخ موسی
2-برساخت مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی
3-ارائه تصاویر و مستندات کوه خواری در منطقه شیخ موسی
4-جلب توجه افکار عمومی بخصوص مسئولین نسبت به مساله کوه خواری در منطقه شیخ موسی
5-ارائه نظرات و راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از مساله کوه خواری
6-تلاش جهت حفظ منابع طبیعی و بکر منطقه برای نسلهای آتی