✅ معرفی کانال: جامعه‌شناسی سیاسی.. 💡شما را به کانال عبارات روزانه (جامعه‌شناسی‌ سیاسی) دعوت می‌کنیم

✅ معرفی کانال: جامعه‌شناسی سیاسی

💡شما را به کانال عبارات روزانه (جامعه‌شناسی‌ سیاسی) دعوت می کنیم. این کانال شامل یادداشت‌ها، ترجمه‌ها و مطالب جذابی در حوزه جامعه‌شناسی سیاسی و جامعه ایران است.

https://t.me/Politicalsocio