این بلائی ه که سر طبیعت زیبامون میاریم و بعد از سیل و خشکسالی و نابودی جنگل ناله میکنیم

این بلائی ه که سر طبیعت زیبامون میاریم و بعد از سیل و خشکسالی و نابودی جنگل ناله میکنیم .
شرم اوره واقعا ☹