زمان. برای آنهایی که در انتظارند آهسته است. برای آنهایی که نگرانند سریع است

زمان
برای آنهایی که در انتظارند آهسته است
برای آنهایی که نگرانند سریع است
برای آنهایی که غمگینند طولانیست
برای آنهایی که شادند کوتاهست
و برای آنهایی که عاشقند
وجود ندارد.

#هنری_ون_دایک