آب مجازی سهم گسترده‌ای در ردپای آبی تمامی ساکنان روی زمین دارد

آب مجازی سهم گسترده ای در ردپای آبی تمامی ساکنان روی زمین دارد. در این تصویر میزان آب مصرفی (آب مجازی) برای تولید یکی از محصولات غذایی قابل مشاهده است.