‏بیش از ۷۰ درصد کانسارهای دنیا در ایران قرار دارد، کانسار به زمینی گفته میشود که سنگهای معدنی ارزشمند داشته باشد …ثروت زیاد

‏بیش از ۷۰ درصد کانسارهای دنیا در ایران قرار دارد، کانسار به زمینی گفته میشود که سنگهای معدنی ارزشمند داشته باشد.

ثروت زیاد
تنبلی میاره