بدوش شرح-سوادکوه عکس از فیروزه بهرامزدا

بدوش شرح-سوادکوه عکس از فیروزه بهرامزدا @zistbomeshomal