اینم از دوقلوهای وفادار … …خدمت برخی از حیوانات در تاریخ تکامل بشر غیر قابل انکار است

اینم از دوقلوهای وفادار......خدمت برخی از حیوانات در تاریخ تکامل بشر غیر قابل انکار است..طبیعت خیلی وفاداره...به نظر ما بدجور بی وفا شدیم.... عکس از فیروزه بهرامزدا-سوادکوه