جامعه ایی که در آن پزشک از همه بیشتر محترم باشد، مردم آن جامعه بیمارند!

جامعه ایی که در آن پزشک از همه بیشتر محترم باشد، مردم آن جامعه بیمارند !
و جامعه‌ای که در آن معلم از همه ارزشمند تر باشد، مردمش با فرهنگند !

5 اکتبر روز جهانی معلم گرامی 🌷